مارکوس دوپری یک آمریکایی را عکس سکس گروهی متحرک ناامید می کند.

نمایش ها: 5875
اگرچه قهرمان ما نیمه اول عکس سکس گروهی متحرک زندگی خود را در پایتخت فرهنگی روسیه گذراند ، اما او فقط رفتار وحشتناکی دارد. حتی اکنون ، مارکوس دوپری دوباره در کارنامه خود است و یک آمریکایی را فریب می دهد و الاغش را دور می کند. اما این مرد می خواهد هوشیاری دختر خود را محدود کند. از این گذشته ، دفعه بعد که پسر قطعاً قصد دارد دختر را در معرض نارنجکهای عظیم از یک انفجار بزرگ قرار دهد.