در موقعیت سگ عکس سکسی راهبه قرار می گیرد.

نمایش ها: 29936
دیزی استون در عکس سکسی راهبه تعطیلات است ، این بدان معنی است که هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. او در کنار استخر از خورشید لذت می برد و نان های محکم خود را دور می کند. اما دوست پسرش نمی خواهد آن را بگیرد. او یک دوست را لگد می زند و به او اجازه می دهد تابستان را حتی بیشتر از آن لذت ببرد - اما قبلاً با خروسش همراه است.