رئیس امنیتی یک دزد عکس سکسی بدون سانسور را لعنتی کرد.

نمایش ها: 31808
کار در ایستگاه چندان جایزه و پردرآمد نیست عکس سکسی بدون سانسور ، مگر اینکه البته از مقامات عالی کشور محافظت شود. اما رئیس امنیتی عادی در یک فروشگاه استان باید سارقان خرده را بگیرد و مجازات کند. منشی یک دزد خوش تیپ دست قرمز را گرفت و او را به اتاق عقب برد و در آنجا او را "جنایتکار" لعنتی کرد.