عکاس این مدل را در کس و الاغ قرار می فیلم سوپر ضربدری دهد.

نمایش ها: 3167
مدل باریک تصمیم می گیرد پس از یک عکسبرداری خسته کننده ، از آن لذت ببرید. او عکاس را فیلم سوپر ضربدری اغوا می کند و به او پیشنهاد می کند وارد جریان اصلی مستهجن شود. دختر در گربه و الاغ لعنتی می شود ، سپس به پسر این فرصت را می دهد که چند عکس از گربه مرطوب و لبخند روشن خود را بگیرد.